Regulamin

1. Definicje

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące definicje:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Przedsiębiorca – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
4. Sprzedawca –  YOKO Joanna Tymczyj, ul. Wierzbięcice 31a/4a, 61-559 Poznań, NIP 783 18 13 896.
5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem (www.yokompresy.pl), za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i za pośrednictwem którego świadczone są mu usługi drogą elektroniczną;
6. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów;
7. Produkt – treść prezentowana w Sklepie przeznaczona do nabycia dla Klientów;
8. Operator płatności – podmiot trzeci, niezależny od Sprzedawcy, pośredniczący przy realizacji płatności przelewem bankowym lub blik;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów oraz wyrażające zgodę na cenę sprzedaży;
14. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.


2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep internetowy, działający pod adresem (www.yokompresy.pl), prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 3. Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych, takich jak : dostęp do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej Google Chrome (wersja (96.0.4664.53) lub wyższa), Safari (wersja (Technology Preview 134) lub wyższa), Mozilla Firefox (wersja (94.02) lub wyższa) lub Opera (wersja (81.0.4196.54) lub wyższa).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz zapisać jego treść, sporządzić wydruk lub utrwalić w inny sposób.

3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu Klient przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca wykonuje na jego rzecz usługi świadczone drogą elektroniczną. Wchodząc na witrynę Sklepu Klient ma możliwość skorzystania z formularza zamówień, formularza kontaktowego, zapisu na newsletter, zapoznania się z polityką prywatności, korzystania z treści zamieszczonych na blogu. Za usługę świadczoną drogą elektroniczną rozumie się także umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży bez względu na to, czy faktycznie do niej dojdzie i bez względu na to czy Klient zakłada Konto Klienta w Sklepie.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adresem (yoko@yokompresy.pl) lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Klient zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na (www.yokompresy.pl/sklep), dokonać wyboru Produktu lub Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 1. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. Po kliknięciu „Kupuję i płacę” nie jest możliwa zmiana Zamówienia.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku płatności realizowanej przez Przelewy24, dowodem zakupu jest potwierdzenie zapłaty.
 1. Nie jest dopuszczalne w ramach jednej umowy sprzedaży żeby Kupujący występował jako Przedsiębiorca-Konsument oraz jako osoba niekorzystająca z uprawnień konsumenckich. Klient chcący dokonać zakupu mieszanego powinien osobno dokonać zakupów o charakterze zawodowym oraz nieposiadających tego charakteru.
 1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4 ust. 7.
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz jego ogólnych warunków następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Jeżeli Klient złożył Zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, powinien poinformować o tym niezwłocznie w wiadomości e-mail pod adresem: (yoko@yokompresy.pl).
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego i ważnego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:
  • dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;
  • zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;
  • jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia.
 2. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura zwolniona z podatku VAT.


5. Dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie przy każdym produkcie.
 2. Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający przenosi na Kupującego własność Produktu i zobowiązuje się do dostarczenia Produktu zgodnie z zamówieniem. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Produkt.
 3. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.
 4. Koszty przesyłki ustalane są przez Usługodawcę, na podstawie cennika dostaw ustalonego przez Usługodawcę z przedsiębiorstwem kurierskim.
 5. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem produktów stanowiących treść cyfrową
 7. Produkt stanowiący treść cyfrową, zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem poczty e-mail w postaci linka do pobrania Produktu na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty u Sprzedawcy.
 8. Zaleca się sprawdzenie skrzynki SPAM, jeśli Klient nie otrzymał wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym Produktu cyfrowego.
 9. Dostęp do Produktów stanowiących treść cyfrową udzielany jest Klientowi bezterminowo oraz bez ograniczeń terytorialnych, chyba że co innego wynika z postanowień licencyjnych danego Produktu.
 10. Jeżeli przedmiotem umowy jest Produkt stanowiący treść cyfrową, który jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03 z późn. zm.). Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Produktu. Klient nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji. Licencja udzielana jest bezterminowo i jest ograniczona terytorialnie do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z informacji dotyczących zakupu danego produktu.

6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 1. Ceny Produktów w Sklepie mogą ulegać okresowym zmianom. Zmianie nie mogą ulec ceny Produktów po potwierdzeniu ich zamówienia przez Klienta.
 1. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisów do natychmiastowych płatności internetowych obsługiwanych przez Operatora Płatności Przelewy24, wówczas Klient przekierowany zostaje na właściwą stronę internetową dedykowaną do płatności on-line.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem punktu 7.2 regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Wyjątek stanowią Produkty stanowiące treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Wówczas prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do Produktów nazywanych w Sklepie Yokompresami, a także do innych Produktów podobnych, które dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu i których nie można zwrócić po otwarciu tego opakowania z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 5. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza umieszczonego poniżej👇, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy można przekazać za pomocą:
  1. Pisma wysłanego pocztą na adres podany w punkcie 1.5 Regulaminu.
  2. Informacji przekazanej pocztą elektroniczną na adres yoko@yokompresy.pl
 6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów użytkowania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Produkt należy zwrócić na adres:
  YOKO Joanna Tymczyj
  ul. Wierzbięcice 31a/4a
  61-559 Poznań
  (jeżeli Konsument chce zwrócić Produkt do paczkomatu, musi wcześniej ustalić szczegóły takiego zwrotu ze Sprzedającym poprzez kontakt pod adresem: yoko@yokompresy.pl)
 8. Zwrot środków obsługiwany jest przez operatora płatności online Przelewy24 na wskazane w formularzu konto bankowe.
 9. Zwrot środków realizowany jest w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Jednak Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 10. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Reklamacje dotyczące Produktów

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[5] i kolejnych Kodeksu cywilnego. Rękojmia wobec Klientów będących Przedsiębiorcami i Przedsiębiorcami – Konsumentami zostaje wyłączona w oparciu o art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: (reklamacje@yokompresy.pl) lub drogą tradycyjną na adres Sprzedawcy: (YOKO Joanna Tymczyj, ul. Wierzbięcice 31a/4a, 61-559 Poznań). Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 4. Konsument składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany przedstawić problem związany z zakupionym Produktem, w tym problem technicznych w odniesieniu do Produktów stanowiących treść cyfrową
 5. Możesz skorzystać z formularza reklamacji poniżej, albo samodzielnie napisać zgłoszenie reklamacyjne. Powinno ono zawierać:
  a) nazwę/imię i nazwisko Klienta;
  b) numer zamówienia;
  c) uzasadnienie reklamacji;
  d) oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy;
 6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca opłaci oraz wybierze formę dostarczenia Produktu.

9. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 1. Konsument może także zwrócić się z prośbą o poradę dotyczącą zakupów w Sklepie do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. W takiej sytuacji zobowiązuje się poinformować o wprowadzanych zmianach przynajmniej na siedem dni przed ich wejściem w życie.